top of page

תקנון מועדון לקוחות - רשת "בוסתן":

הצטרפותך למועדון הלקוחות של רשת בוסתן ומימוש ההטבות אשר מוצעות לחברי המועדון כפופים להוראות תקנון זה ומשכך, ישנה חשיבות גבוהה לעיונך באופן קפדני בהוראות תקנון זה והבנת האמור בו. הצטרפותך למועדון הלקוחות מעידה כי קראת את תקנון זה ונתת את הסכמתך המלאה לאמור בו. ככל שאינך מסכים לאילו מתנאי התקנון נבקשך להימנע מהצטרפות למועדון ומהמשך פעילותך במועדון הלקוחות.

 


1.    כללי
1.1.    תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההצטרפות למועדון לקוחות בוסתן – רשת חנויות למוצרי בריאות וטבע (להלן: "מועדון הלקוחות"), אשר מופעל על ידי א.ש בוסתן בע"מ, ח.פ. 514786938 (להלן: "בוסתן"), ואופן מימוש ההטבות המוקנות לחברי מועדון הלקוחות (להלן: "חברי המועדון"). 
1.2.    תקנון זה מתווסף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של בוסתן, כפי שיהיו מעת לעת, הזמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.bustan4us.com (להלן: "האתר"), וכמפורט להלן: 
1.2.1.    תנאי שימוש; https://www.bustan4us.com/termsofusebustan  (להלן: "תנאי השימוש")
1.2.2.    מדיניות פרטיות; https://www.bustan4us.com/privacypolicybustan  (להלן: "מדיניות הפרטיות")
כל פעולה שהינך מבצע במסגרת פעילות מועדון הלקוחות תהא כפופה לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ולתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה. 
1.3.    קריאת התקנון מונגשת באמצעות כותרות לצורך ניווט ומציאת הנדרש בתקנון, והן לא ישמשו לצורך פרשנות התקנון. בכל מקרה, בכל סתירה בין כותרת לבין תוכן התקנון – יגבר תוכן התקנון.
1.4.    תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד.
1.5.    תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה, והוא מגדיר את אחריות החברה כלפייך ביחס לשירותים, כהגדרתם להלן. 

2.    הצטרפות למועדון הלקוחות 
2.1.    החברות במועדון מיועדת לאנשים פרטיים אשר השלימו את הליך ההרשמה למועדון הלקוחות באחד מבין סניפי רשת בוסתן או בכל אמצעי אחר אשר ייקבע על ידי בוסתן. 
2.2.    ההצטרפות והחברות במועדון הלקוחות אינה כרוכה בדמי רישום ו/או בתשלום שוטף, והיא אינה מוגבלת בזמן. בוסתן תהא רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי לגבות דמי הצטרפות ו/או תשלומים שוטפים בגין החברות במועדון ו/או להגביל את החברות במועדון בזמן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
2.3.    במסגרת רישומך למועדון הלקוחות יידרש חבר המועדון למסור לבוסתן את פרטיו המזהים (שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל ו/או כל מידע נוסף אשר יידרש על ידי בוסתן). ככל שתבקש להגביל את מסירת הפרטים אודותייך ו/או להסיר את המידע ממאגרי המידע של בוסתן – אנו נצטער על כך אך אפשר כי לא יהיה בידינו להמשיך את פעילותך במועדון הלקוחות וניאלץ להפסיק חברותך בו. 
2.4.    החברות במועדון (ובכלל זה מימוש ההטבות), הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או למימוש על ידי כל אדם ו/או גורם אחר. 
2.5.    בוסתן שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר, להקפיא ו/או לבטל החברות במועדון הלקוחות במקרה בו יעלה חשש לשימוש בחבר המועדון באופן שאינו הולם, שפוגע בצדדים שלישיים, שמנוגד לתקנון זה ו/או להוראות הדין, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של בוסתן.
2.6.    למען הסר ספק מובהר כי מימוש ההטבות המוקנות לחברי המועדון, ייעשה בכפוף להשלמת הליך הרישום למועדון הלקוחות וקבלת אישור בדבר השלמת הרישום מבוסתן, באחד מאמצעי הקשר אשר יימסרו על ידי חבר המועדון. 
2.7.    חבר המועדון נדרש לעדכן את בוסתן ככל שיחולו שינויים באילו מבין הפרטים שמסר לבוסתן במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות. 

3.    הטבות לחברי המועדון 
3.1.    החברות במועדון הלקוחות תקנה לחברי המועדון הטבה בשיעור של 10% הנחה בעת ביצוע כל רכישה עשירית בחנויות בוסתן (להלן: "ההטבה"). ההטבה תחושב ממחיר המוצר המקורי (ללא מבצעים), ולא יחול כל כפל הנחות או מבצעים בעת מימוש ההטבה. 
3.2.    בוסתן תהא רשאית לעדכן את ההטבה או להפסיק את ההטבה (ובכלל זה לשנות את תנאי ו/או להעניק הטבה אחרת), והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של בוסתן. 
3.3.    מספר קניות שביצע חבר מועדון ו/או מי מטעמו באותו יום ייחשבו כרכישה אחת לצורך חישוב זכאותו למימוש ההטבה. 
3.4.    על אף האמור בסעיף ‎3.3 לעיל, ההטבה תהא ניתנת למימוש בעת ביצוע הרכישה העשירית בלבד (אף אם יבוצעו מספר רכישות באותו מועד), וחבר המועדון לא יהיה זכאי לדחות את מועד מימוש ההטבה לכל מועד אחר ו/או להעביר את זכאות למימוש ההטבה לכל צד שלישי. 
3.5.    כתנאי למימוש ההטבה יידרש חבר המועדון להציג בפני נציג בוסתן תעודה מזהה לאימות פרטיו. 
3.6.    בוסתן תהא רשאית מעת לעת לעדכן את שיעור ו/או תנאי ההטבה, ובכלל זה לשנות, להוסיף ו/או לסיים את מתן ההטבות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר מועד סיום ההטבה יימסר לחברי המועדון באחד מאמצעי יצירת הקשר אשר נמסרו על ידו בעת הצטרפותו למועדון הלקוח (למשל – דוא"ל, SMS). הודעה כאמור תנקוב את המועד בו יבוצע השינוי וכן את התנאים הנלווים לשינויים בהטבה. 
3.7.    ההטבות יפורסמו לחברי המועדון באמצעים אשר ייקבעו על ידי בוסתן מעת לעת, ובכלל זה יכול שיבוצעו הפרסומים באופן פומבי באתר האינטרנט של בוסתן או ישירות על ידי שליחת דיוור לחבר המועדון, והכל כפי שייקבע על ידי בוסתן מעת לעת. חבר המועדון מאשר שהוא מבין שלא ניתן ליידע אותו בדבר ההטבות ו/או סטטוס קניותיו ו/או שינויים שונים ללא הסכמתו לקבלת דיוור כאמור ומשכך תנאי זה מהותי לצורך צירופו כחבר מועדון.
3.8.    חבר המועדון מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד בוסתן ו/או מי מטעמה שעניינה בהטבות חברי המועדון (ובכלל זה תנאי מימוש ההטבה ו/או שינויים שיכול ותבצע בוסתן בסוג והיקף ההטבות). 

4.    ביטול החברות במועדון 
4.1.    כל חבר מועדון רשאי להביא את חברותו במועדון לכדי סיום בהודעה בת 7 ימים מראש ובכתב לבוסתן אשר תימסר באחד מאמצעי יצירת הקשר המפורטים בסעיף ‎9 להלן. במקרה כאמור תסתיים חברותו של חבר המועדון במועדון הלקוחות בתוך 7 ימים ממועד שליחת הודעתו לבוסתן. 
4.2.    בוסתן תהא רשאית להביא את חברותו של חבר מועדון לכדי סיום מהטעמים המפורטים בסעיף ‎2.5 לעיל ובמקרה כאמור יפקעו מלוא זכויות חבר המועדון (ככל שהיו נכון למועד הביטול). 


5.    הפסקת פעילות מועדון הלקוחות
5.1.    בוסתן אינה מתחייבת להפעיל את מועדון הלקוחות לתקופה מינימאלית כלשהיא, והיא תהא רשאית בכל עת להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות באופן זמני או קבוע, או לשנות את מתכונתו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של בוסתן וללא קשר למצבת רכישותיו של חבר המועדון. 
5.2.    בוסתן תמסור לחברי מועדון הלקוחות הודעה בדבר סיום הפעילות באחד מבין אמצעי יצירת הקשר אשר נמסרו על ידי חבר המועדון בעת הצטרפותם למועדון הלקוחות (להלן: "סיום הפעילות"). הודעה בדבר סיום הפעילות תנקוב את המועד האחרון בו יהיה רשאי כל חבר מועדון לממש את ההטבה (ככל שהוא זכאי לה). 

6.    מאגרי מידע 
המידע אשר יימסר ו/או ייאסף אודותייך במסגרת פעילותך כחבר מועדון, לרבות מידע אישי (ככל שייאסף), יישמר במאגרי המידע של בוסתן ו/או מי מטעמה, והשימוש בו ייעשה בהתאם למטרות המאגר והוראות כל דין. האמור מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה, ובעניין זה נציין כי בוסתן רואה חשיבות רבה בעיונך בתנאים אלו והכרת האמור בהם, לרבות ביחס לשימוש במידע אודותייך. בוסתן תהא רשאית להתנות את הצטרפותך ו/או רישומך כחבר מועדון במסירת מידע כאמור.

7.    דיוור ישיר ותוכן פרסומי
7.1.    בהצטרפותך למועדון הלקוחות הינך מאשר לבוסתן לשלוח לך הודעות דיוור אלקטרוניות ואחרות (לרבות באמצעות רשת האינטרנט, הסלולר ו/או בכל דרך אחרת, קיימת או עתידית) (להלן: "הדיוור"). בהסכמתך לקבלת דיוור כאמור, ובמתן הסכמתך לתקנון מועדון הלקוחות, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, וכי אתה מסכים כי הדיוור יישלח אלייך בכל הדרכים המנויות בחוק. 
7.2.    הדיוור עשוי לכלול דיוור כללי ו/או פרסומי אודות בוסתן (ובכלל זה מידע אודות פעילות בוסתן ו/או מי מטעמה, מבצעים, הטבות, מידע אודות מועדון הלקוחות של רשת "בוסתן" וכדומה) ו/או מידע אודות כל פעילות דומה אחרת שמקיימת בוסתן. הדיוור יכול שיתבצע על ידי בוסתן או באמצעות ספק צד שלישי המעניק לבוסתן שירותי דיוור. 
7.3.    ככל שאינך מעוניין בקבלת הדיוור, באפשרותך לפנות אלינו בכל עת ולבקש את הסרתך מרשימת הדיוור, זאת באחת מהדרכים המפורטות להלן: (1) שליחת המילה "הסר" לדיוור אשר יישלח אלייך; (2) לחיצה על קישור "הסרה" אשר יופיע בכל דיוור אשר יישלח אלייך – והכל בהתאם לאופן שליחת הדיוור. בנוסף, באפשרותך לפנות לבוסתן בכל עת בבקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: bustan4us@gmail.com ו/או באמצעות פנייה לכתובת: המלאכה 20, ראש העין, תוך ציון פרטייך. 

מובהר בזאת במפורש כי אישור קבלת דיוור שיווקי הינו תנאי למימוש ההטבות לחברי מועדון הלקוחות של בוסתן.  בהתאם, ככל שתבקש את הסרתך מרשימת הדיוור של בוסתן, הדבר יכול שימנע את חברותך במועדון הלקוחות וזכאותך למימוש ההטבות. 

8.    אחריות
בוסתן לא תישא באחריות, מכל מין וסוג שהוא, כלפי חבר המועדון ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לנזקים, אובדן רווחים, הפסדים ו/או הוצאות, ישירים או עקיפים, שנגרמו לחבר המועדון, בקשר עם פעילותו במועדון הלקוחות ו/או בקשר עם ההטבות. 

9.    מסירת הודעות ודרכי יצירת קשר 
בכל פנייה ו/או שאלה בעניין מועדון הלקוחות ניתן לפנות לבוסתן באחד מבין האמצעים המפורטים להלן:
-    טלפון: 03-6037818
-    דוא"ל: bustan4us@gmail.com
-    דואר רשום: המלאכה 20, ראש העין
בכל פניה כאמור נבקשך לציין את פרטיך המלאים, לרבות דרכי יצירת הקשר עמך (כתובת דוא"ל וטלפון נייד). בוסתן תפעל על מנת לטפל בפנייתך בתוך פרק זמן סביר. 

10.    שונות 
10.1.    בוסתן תהא רשאית בכל עת לשנות ו/או לעדכן את תנאי תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר עדכון תנאי תקנון זה (ככל שתידרש) תינתן לפי שיקול דעת החברה ובהתאם להוראות הדין.
10.2.    אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את בוסתן להעניק הטבות ו/או לערוך מבצעים כלשהם, ואלו יהיו כפופים בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של בוסתן. 
10.3.    במקרה בו בוצעה רכישה של מוצר ו/או מימוש הטבה על ידי חבר מועדון באופן שיש בו כדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או במחדל ו/או בזדון, תהיה בוסתן רשאית לחייב את חבר המועדון בעלות מימוש ההטבה ו/או בנזקים הנובעים מפעולה מסוג זה של חבר המועדון. 
10.4.    רישומי בוסתן ביחס לזכות חבר המועדון להטבות יהוו ראיה מכרעת לזכויות חבר המועדון. 
10.5.    הדין שיחול בקשר לתקנון זה ו/או כל סוגיה אשר קשורה בתקנון זה והאמור בו, יהא הדין הישראלי, וסמכות השיפוט לדון בכל סוגיה ו/או מחלוקת שתעלה בין חבר המועדון לבוסתן תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט בעיר תל אביב – יפו. 

bottom of page