top of page

:מדיניות פרטיות

א.ש בוסתן בע"מ ח.פ 514786938 בע"מ (להלן: "בוסתן") מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת: https://www.bustan4us.com (להלן בהתאמה: "המשתמשים" ו-"האתר"). מדיניות פרטיות זו נועדה לספק למשתמשים באתר מידע אודות האופן בו נוהגת בוסתן ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, ובכלל זה בנוגע לאופן בו 
בוסתן אוספת מידע אודות משתמשים, השימוש במידע כאמור ועוד (להלן: "מדיניות הפרטיות"). 
מדיניות זו מתווספת לתנאי השימוש הכללים של האתר הזמינים בכתובת: https://www.bustan4us.com/termsofusebustan  (להלן: "תנאי השימוש"), ואין במדיניות זו כדי לגרוע מהם. כל פעולה שהינך מבצע במסגרת האתר תהא כפופה הן לתנאי השימוש והן למדיניות פרטיות זו. 
שימושך באתר מעיד כי קראת והבנת את הוראות מדיניות זו והינך מסכים, ללא כל סייג, לתנאיה, ובכלל זה סוג המידע אשר יישמר אודותייך במאגרי המידע של החברה והשימוש אשר ייעשה בו. ככל שתנאי מתנאי מדיניות זו אינו מקובל עלייך, נבקשך להפסיק את שימושך באתר באופן מידי. 

תנאים כלליים 
1.    מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. 
2.    מדינות זו מונגשת באמצעות כותרות לצורך ניווט ומציאת הנדרש, והן לא ישמשו לצורך פרשנות מדיניות.  
3.    בוסתן תהא רשאית להתנות את הגלישה באתר ו/או את השימוש באילו מהשירותים המוצעים באתר, ברישום של המשתמש ומסירת מידע אודותיו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הינך רשאי לבחור שלא למסור לבוסתן את המידע אשר יתבקש על ידה, אך מובהר בזאת כי אי מסירת המידע אודותיך עשויה להגביל ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לאילו מהשירותים המוצעים באמצעותו. 
4.    בוסתן שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את המדיניות, כולה או חלקה, בכל זאת, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכתב, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של בוסתן. כל שינוי שייעשה במסמך זה ייכנס לתוקף באופן מידי וזאת למעט אם קבעה בוסתן אחרת, וכל כניסה של המשתמש לאתר תהווה הסכמה לשינויים שבוצעו במסמך מדיניות זה. 

מסירת המידע ואופן השימוש בו
5.    אינך נדרש על פי דין למסור כל מידע לבוסתן, ומסירת מידע כאמור תלויה אך ורק ברצונך החופשי ובהסכמתך. 
6.    במסגרת השימוש באתר יתכן שבוסתן תאסוף מידע שתבחר לשתף עמה, או מידע אשר יתקבל מעצם שימושך באתר, ו/או כל מידע נוסף שיוזן על ידך במסגרת השימוש באתר (להלן: "המידע"). המידע עשוי לכלול אף פרטים אודות אופן שימושך באתר וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לזהות אותך באופן אישי (למשל, מידע סטטיסטי מצטבר).
7.    מובהר בזאת כי מסירת פרטים שגויים / חלקיים עשויה לפגוע בשימושך באתר ו/או בקבלת אילו משירותי בוסתן.  
8.    הינך נדרש שלא למסור לבוסתן מידע אודות צדדים שלישיים. 
9.    השימוש במידע ייעשה אך ורק על פי הוראות מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, על מנת ליצור קשר עמך, לספק לך מידע אודות מוצרי בוסתן ו/או שירותיה, וכן לצורך הצעת מוצרים שיווקיים למשתמשים. 

מסירת המידע לצדדים שלישיים 
10.    בוסתן רשאית להשתמש במידע ו/או בנתונים אודות פעילות המשתמשים באתר, וזאת לצרכים הפנימיים של בוסתן, ובכלל זה ניתוחים סטטיסטים של פעילות המשתמשים באתר. לצורך כך, תהיה בוסתן רשאית להעביר את המידע הנ"ל לצדדים שלישיים, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחשוף פרטים מזהים אודותייך. 
11.    המידע יישמר במחשבי / שרתי בוסתן, והיא תהא רשאית להעביר את המידע (במלואו או בחלקו) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) ספקי שירות באמצעותם מתפעלת בוסתן את שירותיה, ובכלל זה את פעילות האתר ו/או פעילות מועדון הלקוחות של רשת "בוסתן"; (ב) שינוי במבנה המשפטי של בוסתן; (ג) מימוש זכויות בוסתן ו/או מי מטעמה על פי כל דין, ובכלל זה הגנה על זכויות בוסתן בהליכים משפטיים; (ד) בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או רשות מוסמכת כלשהי; (ה) לצורך מניעת נזקים לבוסתן ו/או צדדים שלישיים; (ו) בקשר עם הפרת הוראות הדין על ידי המשתמש.

Cookies ("עוגיות")
12.    בוסתן רשאית לעשות שימוש בקבצי טקסט ותוכנה המאוחסנים בדפדפן של המשתמש ואשר מכונים "עוגיות" (Cookies) (להלן: "העוגיות"). עוגיות אלו מכילות מידע אודות פעילות ו/או אופן הגלישה של המשתמש ברשת (ובכלל זה, מידע אודות הדפים בהם ביקר, הרגלי גלישה, IP ועוד). שימוש בוסתן בעוגיות נעשה לצורך תפעול שוטף של האתר (למשל, ניתוח פעילות המשתמשים באתר, קבלת נתונים סטיסטיים והתאמת האתר להעדפות המשתמש). 
13.    המשתמש נותן את הסכמתו לכך שבעת פעילותו באתר, תהיה בוסתן רשאית "לשתול" עוגיות במחשב, בטלפון ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו יבצע המשתמש את פעילותו באתר. 
14.    המשתמש רשאי בכל עת למחוק או להפסיק את השימוש בעוגיות באמצעות עדכון הגדרות דפדפן האינטרנט. יחד עם זאת, מובהר כי נטרול העוגיות עשוי להשפיע על אופן השימוש באתר ו/או בחלק מהשירותים המוצעים בו. 

הגנה על המידע
15.    בוסתן נוקטת באמצעים המקובלים על מנת להגן על שלמות המידע אודותייך, אבטחתו, וצמצום החשיפה לחדירה של גורמים בלתי מורשים לאתר ו/או לשרתי בוסתן. על אף האמור, מובהר כי אין ביכולתה של בוסתן להבטיח כי השימוש באתר יהיה חסין לחלוטין מתקלות טכניות, פריצות אבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית לשרתי בוסתן (לרבות מאגרי המידע של בוסתן). בהתאם, השימוש באתר הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בוסתן ו/או מי מטעמה שעניינה, במישרין או בעקיפין, בשימוש באתר. בוסתן לא תהא אחראית לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק ו/או אובדן שיכול וייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או חשיפת מידע בשל חדירה בלתי מורשית.  

מאגרי המידע של בוסתן
16.    בוסתן תהא רשאית לשמור את המידע אשר יימסר על ידך ו/או ייאסף אודותייך במאגרי המידע של בוסתן, והשימוש במידע כאמור ייעשה בהתאם למדיניות זו והוראות הדין. בוסתן תהא רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והוראות הדין. 

 


זכות עיון ותיקון מידע אודות משתמשים
17.    הינך רשאי לעיין במידע שנאסף ונשמר אודותייך במאגרי המידע וזאת בהתאם להוראות הדין. ככל שברצונך לעיין ו/או לתקן ו/או לעדכן את המידע המצוי במאגרי המידע של בוסתן,  הינך מוזמן לפנות אלינו בבקשה כתובה לכתובת הדוא"ל: bustan4us@gmail.com או באמצעות יצירת קשר למספר הטלפון: 03-6037818. 

שונות
18.    בוסתן שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
19.    הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפה ופרשנותה של מדיניות הפרטיות יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
20.    לשאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לבוסתן באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת:  bustan4us@gmail.com. 
21.    ככל שייקבע שתנאי כלשהו ממדיניות הפרטיות אינו תקף ו/או בלתי ניתן לאכיפה, אזי לא יהיה בכך כדי לשלול את יתר התנאים הקובעים במסמך זה.

bottom of page