top of page

:תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "בוסתן" – רשת חנויות למוצרי בריאות וטבע, המופעל על ידי א.ש בוסתן בע"מ (להלן: "בוסתן"), בכתובת: https://www.bustan4us.com (להלן: "האתר"). האתר מספק למשתמשים בו (להלן: "המשתמשים"), מידע ותכנים הקשורים במוצרי בוסתן ושירותי בוסתן. 
שימושך באתר כפוף לתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), אשר יחד עם מדיניות הפרטיות של בוסתן המופיעה בכתובת: https://www.bustan4us.com/termsofusebustan (להלן: "מדיניות הפרטיות"), קובעים את מערכת היחסים המשפטית שבין בוסתן לבין המשתמשים בכל הקשור לשימוש באתר והשירותים המוצעים באמצעותו. 

1.    כללי
1.1.    כל האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. 
1.2.    מסמך זה מונגש באמצעות כותרות לצורך ניווט ומציאת הנדרש, והן לא ישמשו לצורך פרשנות תנאי שימוש אלו. 
1.3.    עצם השימוש באתר מעיד כי המשתמש קרא והבין את תנאי השימוש, וכן מעיד על הסכמתו ללא כל הגבלה או הסתייגות לקיום מלוא התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. בהתאם, ככל שאינך מסכים לתנאי מתוך תנאי שימוש אלו, הנך מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
1.4.    בוסתן רשאית בכל עת לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בהרחבה בסעיף ‎8 להלן. 

2.    המידע המצוי באתר; המוצרים 
2.1.    האתר בכללותו, לרבות (אך לא רק), המידע אודות מוצרי בוסתן, סניפי בוסתן, מחירים, ובכלל זה כל תוכן מילולי, תיאור, תמונה, מצגת, טקסט, תרשים, הדמיה, סרטון ו/או כל מידע אחר המצוי באתר (להלן: "המידע"), מוצע למשתמשים כמו שהוא (As Is). 
2.2.    המידע המצוי באתר ניתן למטרות אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד והוא אינו מותאם באופן פרטני למשתמשים ו/או לצרכיהם. מובהר כי תמונות המוצרים מוצגות לצורך המחשה בלבד וכי ייתכנו פערים בין המוצר המוצע למכירה בחנויות "בוסתן" לבין תמונתו באתר, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד בוסתן ו/או מי מטעמה בעניין זה.
2.3.    יתכן והמידע המצוי באתר אינו מדויק, שלם ו/או עדכני, ולחליפין יתכן כי נפלו בו טעויות טכניות או אחרות. בהתאם, בוסתן אינה אחראית לא דיוקים כאמור במידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בוסתן ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
2.4.    בוסתן רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות, לעדכן ו/או למחוק את המידע המצוי באתר ו/או את אילו מהשירותים המוצעים במסגרתו. 

3.    השימוש באתר ובמידע המצוי בו 
3.1.    זכות השימוש באתר (ובמידע המצוי בו), נתונה למשתמשים באופן פרטי בלבד, לצרכיהם האישיים ולשימוש סביר ומקובל בלבד. מובהר כי כל שימוש מסחרי באתר הינו אסור בהחלט, ובהתאם חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל תוכן ו/או מידע המצוי באתר ללא אישור בוסתן.
3.2.    זו אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים לבדוק את רכיבי המוצרים ואת התאמתם לשימוש הרצוי על ידי המשתמשים וצרכיהם. בהתאם, בשימושך באתר הנך מודע ומסכים לכך שאין להסתמך על המידע המצוי באתר וכי כל השימוש באתר ובמידע המצוי בו נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. 
3.3.    השימוש באתר ייעשה בהתאם להוראות הדין והנחיות בוסתן. למען הסר ספק, האתר ניתן לשימוש אישי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או במידע המצוי בו (על רכיביו), בין אם במישרין ו/או בעקיפין, בתמורה ו/או שלא בתמורה, הינו אסור בהחלט. 
3.4.    הינך מתחייב בזאת שלא לגרום, במסגרת שימושך באתר, כל נזק לבוסתן ו/או צדדים שלישיים, ובכלל זה שלא לבצע פעולה שעשויה:  
3.4.1.    להוות הפרה של הוראות כל דין.
3.4.2.    למנוע, במישרין או בעקיפין, את פעילותו התקינה והשוטפת של האתר, ובכלל זה לפגוע באמצעי באילו מבין אמצעי האבטחה של האתר.  
3.4.3.    לפגוע בבוסתן ו/או בקניין הרוחני של בוסתן, ובכלל זה להעתיק, לשכפל, להציג, לערוך ו/או לשנות את אילו מבין רכיבי האתר ו/או לבצע באתר שימוש שאינו אישי (ובכלל זה פרסום המידע). 
3.4.4.    לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים (ובכלל זה המשתמשים האחרים באתר). 
3.4.5.    להוות הפרה של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ו/או כל תקנון אחר שחל על המשתמש. 

4.    מועדון הלקוחות של רשת "בוסתן" 
4.1.    בוסתן מפעילה את מועדון הלקוחות של רשת בוסתן (להלן: "מועדון הלקוחות"). ביחס לפעילות מועדון הלקוחות (ובכלל זה השירותים וההטבות הניתנים באמצעותו), יחול בנוסף תקנון מועדון הלקוחות אשר זמין לעיון המשתמשים בקישור שלהלן (להלן: "תקנון מועדון הלקוחות"): 
https://www.bustan4us.com/customerclubregulationsbustan.

4.2   בכל מקרה של סתירה ו/או אי הלימה בין תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות לבין תקנון מועדון הלקוחות, יגברו הוראות תקנון מועדון הלקוחות. 

5.    הגבלת אחריות בוסתן 
5.1.    השימוש באתר ו/או במידע המצוי בו ניתנים כמו שהם (As Is) וללא אחריות של בוסתן, מכל מין וסוג שהוא. בהתאם, שימושך באתר הינו באחריותך הבלעדית והמלאה, ואין בפרסום המידע ו/או אילו מהשירותים באתר, כדי להקנות לך זכות הסתמכות כלשהי במידע, והינך מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בוסתן ו/או מי מטעמה שעניינה, במישרין או בעקיפין, עם שימושך באתר. 
5.2.    המשתמש נדרש לבחון את המידע המצוי באתר בהתאם לנסיבות הפרטניות שחלות על המשתמש, ובכלל זה תוך מתן דגש למקרה של אלרגיות ורגישויות, תוך הסתייעות באנשי מקצוע המתאימים לשם כך (בנסיבות עניין). 
5.3.    בוסתן לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לשימוש שייעשה על ידך במידע ו/או באילו מהשירותים המופיעים באתר, ואתה בלבד תהא אחראי לאופן בו ייעשה על ידך שימוש במידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בוסתן לא תישא בכל אחריות אשר נובעת מהסתמכות ישירה ו/או עקיפה במידע. 
5.4.    בוסתן אינה מתחייבת כי השימוש באתר ייעשה באופן רציף, תקין וללא תקלות, וכל אלו עשויים להתרחש מעת לעת וזאת מטעמים שאינם בשליטתה של בוסתן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בוסתן תהא רשאית לבצע מעת לעת השבתה מלאה או של חלקים שלמים מתוך האתר, וזאת בהתאם לצרכיה, כפי שיהיו מעת לעת. 

6.    קניין רוחני
6.1.    המידע ו/או כל הרכיבים המוצגים באתר כוללים קניין רוחני, ובכלל זה סימני מסחר, זכויות יוצרים,  סודות מסחריים, תמונות, מדגמים, תשריטים, עיצובים ועוד (להלן: "הקניין הרוחני"). זכויות הבעלות בקניין רוחני מכל מין וסוג, שייכים לבוסתן ו/או צדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמשים אין ולא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהוא, בקניין הרוחני. 
6.2.    אין בשימוש באתר כדי להקנות למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כל זכות ו/או רישיון לעשות שימוש בקניין הרוחני, אלא בהסכמתה של בוסתן לכך מראש ובכתב. בהתאם, מובהר בזאת כי אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש ו/או למסור לאחרים כל מידע המתפרסם באתר, בין אם לצרכים מסחריים ו/או שאינם מסחריים. 

7.    קישורים לאתרים חיצוניים
האתר יכול להציע קישורים ו/או הפניות לאתרים חיצוניים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "האתרים החיצוניים"). הימצאות קישורים לאתרים חיצוניים אינה מהווה כל המלצה מצדה בוסתן למעבר לאתרים החיצוניים ו/או קבלת מידע ו/או שירותים מאתרים חיצוניים כאמור. בוסתן אינה בודקת את התוכן והמידע המצוי באתרים חיצוניים ועל כן, ככל שתבחר לעשות שימוש באתרים כאמור, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד והינך מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה כלפי בוסתן ו/או מי מטעמה בעניין זה. מובהר כי במעבר לאתרים החיצוניים הינך למעשה נותן הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים כאמור. 

 

8.    עדכון תנאי השימוש
תנאי השימוש עשויים להתעדכן, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בוסתן, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכתב למשתמשים. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים שייתכן ויחולו בתנאי השימוש. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש ייכנס לתוקפו באופן מידי וכל כניסה ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או באיזה מתכניו, יהווה את הסכמתך לשינויים שנעשו במסמך זה, ללא כל תנאי או הסתייגות.

9.    שונות
9.1.    בוסתן שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
9.2.    הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפה ופרשנותה של מדיניות הפרטיות יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
9.3.    לשאלות בנוגע לתנאי השימוש ניתן לפנות לבוסתן באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: bustan4us@gmail.com. 
9.4.    ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף ו/או בלתי ניתן לאכיפה, אזי לא יהיה בכך כדי לשלול את יתר תנאי השימוש הקובעים במסמך זה.
 

bottom of page